DORDRECHT, EEN PRACHTIGE STAD
Dordrecht is een prachtige stad. Rond de 119.000 inwoners op een eiland die met elkaar samenleven, werken, sporten en uitgaan. We zijn trots op onze Nederlandse cultuur en verworvenheden. Denk maar aan de gelijkheld tussen man en vrouw, ons democratisch stelsel en de vrijheid van meningsuiting. De PVV in de Dordtse gemeenteraad komt op voor al die mensen die op een fatsoenlijke manier iets van hun leven willen maken en voor de Nederlandse cultuur en waarden.

STATUSHOUDERS
De gemeente Dordrecht moet verplicht elk jaar een paar honderd statushouders (asielzoekers die mogen blijven in Nederland) opvangen. Bijna alle Dordtse partijen willen dat die statushouders voorrang hebben op de woningmarkt.
Als u een sociale huurwoning wilt huren van een woningcorporatie dan moet u jaren op de wachtlijst staan. Een statushouder krijgt direct een woning. De PVV pleit ervoor om ze te huisvesten in opgeknapte kantoorpanden, die nu leeg staan. Daarna kunnen ze, net als alle andere Dordtenaren, gewoon woonpunten gaan sparen en opklimmen op de wachtlijst voor woningen.

Statushouders moeten de Nederlandse taal zo snel mogelijk leren! Onze maatschappij verwacht dat ze zich aanpassen aan Nederland.

WONINGBOUW
Er is woningnood. Er moeten woningen gebouwd worden voor jong. oud, starters, rijk en arm. Het is goed dat Dordrecht meer welvarende mensen binnenhaalt, maar we mogen de mensen met een smalle beurs zeker niet vergeten. De stad gaat groeien naar 140.000 mensen. Het college wil hoofdzakelijk bouwen voor de wat rijkere mensen en sloopt veel huurwoningen, waardoor er de komende jaren minder huurwoningen zijn dan in 2016. Dit is onacceptabel.

VERVOER. VEILIGHEID EN INFRASTRUCTUUR
Politie en stadswachten moeten meer zichtbaar zijn op straat.

Wij vinden dat Dordrecht goed bereikbaar moet zijn met het OV en eigen vervoer. Het OV in de stad en de regio moet beter op elkaar aansluiten en goed toegankelijk zijn voor ouderen en mindervaliden. Het gratis busvervoer in Dordrecht voor 65+ moet blijven.

Ook moeten er meer parkeerplekken komen: het is nu lastig om in je eigen straat te parkeren.

ONDERWIJS. ONDERNEMERS EN ECONOMIE
Er zijn veel te veel regels voor ondernemers. Ondernemers moeten de ruimte krijgen.
Dordrecht moet een HBO-instelling binnenhalen. Ook het MBO moet worden versterkt. Tussen scholen en bedrijven moeten goede afspraken komen om jonge mensen verder te helpen.

SOCIALE UITKERINGEN
Iedereen werkt voor zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin. Maar er zijn mensen die niet kunnen werken doordat ze mindervalide zijn of omdat ze werkloos zijn. Die mensen moeten geholpen worden. Als je echt niet kan werken dan krijg je een uitkering.